S provozem tohoto webu nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našeho webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací zde.

Podmínky webu

e-věštírna 24/7
výklady přes email a chat

Podmínky webu a ochrana osobních údajů uživatele

Základní ustanovení

Web e-vykladkaret.cz nabízí za úplatu následující online služby: vypracování numerologických a grafologických rozborů, vypracování horoskopů, vypracování výkladů karet a snů. Provozovatelem webu e-vykladkaret.cz u Strato AG je L. L.Kačírková s identifikačním číslem 125963 37, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 14. listopadu 1992 se sídlem Praha 2 Vinohrady ulice Bělehradská s číslem popisným 440(Dále jen Provozovatel), emailová adresa a telefonní kontakt viz níže. Uživatelem je osoba, která využívá placených služeb webu e-vykladkaret.cz a souhlasí s Podmínkami webu(dále jen Podmínky). Využití kterékoli služby Provozovatele nabízené prostřednictvím webu e-vykladkaret.cz znamená přijetí těchto Podmínek, jinými slovy objedná-li si Uživatel kteroukoli ze služeb Provozovatele, ať už prostřednictvím formuláře na webu nebo elektronickou poštou, závazně tím stvrzuje, že se řádně seznámil s těmito Podmínkami a že s jejich zněním bez výhrad souhlasí. V případě, že Uživatel s níže specifikovanými Podmínkami nesouhlasí, není oprávněn využívat služeb poskytovaných prostřednictvím webu e-vykladkaret.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a jakkoliv změnit znění těchto Podmínek. Uživatel je povinen se s aktuálním zněním Podmínek dostupných na webu e-vykladkaret.cz seznámit. Pokračováním v používání služeb po aktualizaci Podmínek Provozovatelem se má za to, že Uživatel s jejich změnami bez výhrad souhlasí. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Všechny verze Podmínek v textové podobě jsou uloženy u Provozovatele a Uživateli jsou kdykoli k dispozici ke stažení do jeho zařízení níže v této sekci webu.

Ochrana osobních údajů a používání souborů COOKIES

Vyplněním formuláře k nákupu produktu a zadáním Vašich osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.), který provádí nařízení EU 2016/679 (GDPR),v platném znění. Osobní údaje Uživatele webu e-vykladkaret.cz nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám a při jejich zpracování je zachována jejich bezpečnost. Osobní údaje jsou využity výhradně pro smluvené účely a případně pro odesílání přání k svátkům či informování o nových produktech. Uživatel tímto potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen, že se jedná o jejich dobrovolné a svobodné poskytnutí Provozovateli. V případě, že Uživatel nechce přijímat žádná přání od Provozovatele nebo si nepřeje být informován o nových produktech, oznámí tuto skutečnost Provozovateli prostřednictvím emailu, jenž je mu k dispozici na webu. Provozovatel vezme požadavek Uživatele na vědomí a nová přání a sdělení již Uživateli nebudou zasílána.

Soubory COOKIES

Uživatel souhlasí s užitím souborů cookies při užívání webu Provozovatele. Co jsou soubory cookies? Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité, bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Více o cookies zde.

Smlouva a platební podmínky

Uzavření smlouvy - Odesláním řádně vyplněného Objednávkového formuláře a uhrazením ceny objednaného produktu dochází k uzavření smlouvy, jejímž předmětem je úplatné zpracování výkladů uvedených na webu e-vykladkaret.cz pro Uživatele v souladu s těmito Podmínkami. Odesláním požadovaných údajů Uživatel potvrzuje, že si tyto Podmínky přečetl a že s jejich zněním bez výhrad souhlasí. Po objednání výkladu obdrží Uživatel email o potvrzení objednávky a platebních pokynech. Veškeré výklady je možné hradit pouze bankovním převodem. Po připsání příslušné částky na účet uvedený v platebních pokynech Provozovatel platbu Uživateli potvrdí odesláním zprávy na jeho emailovou adresu. Objednaný a řádně uhrazený výklad bude poté dodán Uživateli elektronicky a to do lhůty uvedené u objednaného produktu.

Konzultace přes Whatsapp - V případě konzultací přes Whatsapp si Uživatel s Provozovatelem určí termín poskytnutí poradenství, který lze v případě potřeby po dohodě změnit. Jestliže chat nebude v dohodnutém termínu z důvodu technických či jiných problémů na straně Uživatele zahájen, bude Uživateli poskytnut termín náhradní. Pokud by spojení v náhradním termínu ze strany Uživatele opět selhalo, bude chat považován za řádně uskutečněný. Jestliže chat nebude v dohodnutém termínu zahájen z důvodů technických či jiných závažných problémů na straně Provozovatele, bude Uživateli ihned nabídnut náhradní termín.

Popis služeb - U každého nabízeného produktu je uveden jeho popis, cena a obvyklá lhůta pro dodání, která je započata okamžikem, kdy Uživatel obdrží email potvrzující přijetí platby Provozovatelem. Nejlevnější výklad na email obsahuje obvykle 1800 - 2300 znaků. U dalších výkladů na email pak jejich počet roste úměrně s cenou. V případě nejasností nebo potřeby doplňujících informací se Uživatel před objednáním služby obrátí prostřednictvím elektronické pošty na Provozovatele a ten mu podá požadované informace.

Odstoupení od smlouvy - S ohledem na lhůtu vypracování nabízených výkladů, která je kratší než čtrnáctidenní zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy a s níž Uživatel bez výhrad před začátkem plnění smlouvy Provozovatelem souhlasí, se podmínky o odstoupení od smlouvy řídí § 1837 odst. a) Občanského zákoníku, jinými slovy od smlouvy nelze za těchto podmínek odstoupit. Po uhrazení placené služby tak není možné objednávku zrušit ani měnit. Případné stížnosti budou Provozovatelem řešeny v co nejkratší době, a to prostřednictvím emailové komunikace. Uživatel kontaktuje Provozovatele na adrese [email protected]. Pokud neobdrží odpověď do 48 hodin, je mu k dispozici telefonní číslo +420606598411 (vzhledem k charakteru nabízených služeb slouží toto číslo výhradně k vyřizování stížností a to za předpokladu, že Uživatel neobdrží od Provozovatele odpověď nejpozději do 48 hodin formou elektronické pošty nebo za předpokladu, že se obě strany písemně dohodnou na této formě komunikace).

Práva z vadného plnění a mimosoudní řešení sporů - Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Provozovatele za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými paragrafy Občanského zákoníku a Zákonem o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Uživatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: [email protected] Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informace o poskytovaných službách

Uživatel bere na vědomí, že všechny nabízené výklady a konzultace slouží pouze k lepšímu sebepoznání a nejedná se o psychologické ani o jiné odborné poradenství. Provozovatel upozorňuje na to, že na veškerý obsah, relevantnost, úplnost a pravdivost všech poskytovaných informací v rámci služby skrze web e-vykladkaret.cz je potřeba nahlížet jako na určitý druh alternativních náhledů na život. Provozovatel webu e-vykladkaret.cz nenese odpovědnost za žádná rozhodnutí, která by mohla být učiněna na základě poskytnutí služby. Uživatel využívá placených služeb webu e-vykladkaret.cz na vlastní riziko.

Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 5. 1. 2023.

Vaše e-věštírna 24/7

Nabídka výkladů